Perleugle

Aegolius funereus

Udbredelse

Perleuglen er en ny dansk ynglefugl, som kun har ynglet i landet siden slutningen af 1970erne, og kun på Bornholm. Arten ruger især i forladte sortspættehuller, og perleuglens indvandring skyldes sandsynligvis især sortspættens indvandring til Danmark i 1960erne. Den danske ynglebestand af perleugler tæller under 10 par.

Levevis

Perleugler lever i både blandskove og fyrreskove. Uglerne ruger i huller, så som forladte sortspættehuller, men kan også ruge i redekasser.

Uglerne lever især af smågnavere som markmus, men kan også tage fugle op til drosselstørrelse.

Arten kræver relativt megen ro omkring reden i yngleperioden. 

Læs mere om perleuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe perleuglen?

Den type natur, som uglerne lever i, er almindelige på Bornholm, og bestandens udbredelse synes mere afhængig af tilgængeligheden af egnede redesteder. Det vil derfor hjælpe arten, at der som minimum findes ét egnet redehul pr. 10 hektar skov, eventuelt i form af redekasser.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 100 meter fra reden fra februar til og med juni.