Nordisk lappedykker

Podiceps auritus

Udbredelse

Indtil midten af 1800-tallet ynglede nordisk lappedykker i Thy og på Mors. Dernæst forsvandt arten sandsynligvis helt fra Danmark. I 1974 blev der gjort et enkelt ynglefund i Nordjylland. Arten er dog stadig en tilfældig og uregelmæssigt forekommende ynglefugl i Danmark.

Levevis

Fuglene yngler i ferskvandssøer, hvor der er rigelig forekomst af kantvegetation. Reden er flydende og består af plantedele. Ofte yngler nordisk lappedykker i eller ved hættemågekolonier.

Nordisk lappedykker lever af insekter, snegle og krebsdyr. 

Læs mere om Nordisk lappedykker, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe den nordiske lappedykker?

Forurening med næringsstoffer i søerne skaber gode vilkår for karpefisk, som er fødekonkurrenter til nordisk lappedykker. Man kan derfor hjælpe arten ved at bevare eller genskabe uforurenede søer.