Markpiber

Anthus campestris 

Udbredelse

Markpiber har altid været en fåtallig ynglefugl i Danmark, hvilket hænger sammen med, at Danmark ligger på den nordlige grænse af artens udbredelsesområde. Fra slutningen af 1900-tallet er arten dog gået stærkt tilbage fra små 50 par til muligvis 1 par i 2007 i Nordjylland. Markpiber er en trækfugl, som ankommer til Danmark i maj og trækker sydpå omkring september til vinterkvartererne i Afrika og på den Arabiske Halvø.

Levevis

Markpiber lever i åbne og sandede klitter nær kysterne. Kendetegnet for områderne er lav vegetation så som revling og marehalm, og der er sædvanligvis få træer, ligesom der i dele af levestedet er åbne områder med bart sand.

Fuglene lever af insekter.

Reden placeres på jorden og markpiber er afhængig af ro omkring ynglestedet. Gentagne forstyrrelser kan føre til, at fuglene opgiver reden og ungerne. 

Læs mere om markpiberen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du...?

Markpiberen foretrækker varme og tørre levesteder, og Danmark ligger da også på nordgrænsen af artens udbredelsesområde.

Hvad kan hjælpe markpiber?

Naturpleje i form af for eksempel fjernelse af opvæksten af fyrretræer på de potentielle levesteder vil kunne sikre forekomsten af den lave vegetation og de områder med bart sand, som markpiber foretrækker.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 100 meter fra reden i perioden maj til juli.