Lysbuget knortegås

Branta bernicla hrota

Udbredelse

I Danmark forekommer to underarter af knortegås - den lysbugede og den mørkbugede. Knortegæssene yngler ikke her i landet, men forekommer som trækfugle. De lysbugede knortegæs ankommer til Danmark fra Svalbard i september-oktober og overvintrer her i landet. I slutningen af maj trækker de igen mod yngleområderne på Svalbard. Danmark er det vigtigste vinterkvarter for gæssene fra Svalbard, men nogle trækker til Nordøstengland, og i isvintre vil nogle endda fortsætte til Holland.

Levevis

De lysbugede knortegæs lever især i den nordlige del af Jylland og i den nordlige del af Vadehavet. Her lever fuglene af planteføde, der om efteråret og vinteren især er ålegræs og større alger, som de finder i lavvandede fjordområder og på mudderflader. Om foråret fouragerer lysbuget knortegås især på strandenge med lav vegetation, men i stigende grad er gæssene begyndt at søge føde på vinterafgrøder såsom hvede og byg.

Især om foråret er det vigtigt, at rasteområderne er uforstyrrede, da forstyrrelser kan medvirke at fuglene ikke opfedes optimalt, så de kan klare det lange træk til ynglepladserne på Svalbard og være i kondition til at yngle.

Hvad kan hjælpe arten?

Ved at lade strandengene afgræsse eller ved at foretage høslæt på engene vil vegetationen være egnet som føde for lysbuget knortegås.

Man kan også hjælpe gæssene ved at begrænse færdslen på strandengene i forårsperioden.