Lomvie

Uria aalge

Levevis

Lomvien yngler i tætte kolonier på stejle klippesider ud til havet eller under stenblokke. Lomviens føde består hovedsageligt af små stimefisk.

Udbredelse

Lomvien er primært udbredt i Nordatlanten og det nordlige Stillehav. I Europa findes den således i Nordvesteuropa og i Østersøen. 

Lomvien er meget knyttet til havet, og kun i yngletiden går den på land. Den yngler flere steder langs kysterne i det vestlige og nordlige Europa og desuden i det østligste Rusland og få steder i Nordamerika. I Danmark yngler lomvien kun et enkelt sted, nemlig på Græsholmen ud for Christiansø, hvor 2-3000 par yngler. 

Lomvien er en almindelig træk- og vintergæst og kan om vinteren findes mange steder i de danske farvande. Fra slutningen af juli og frem til februar er mindst 200.000 lomvier at finde i danske farvande, hvoraf de fleste kommer fra England og Norge.

Læs mere om lomvien, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Lomvien dykker efter sin føde, som hovedsageligt består af fisk. Dens krop er strømlinet, og fødderne placeret langt tilbage på kroppen og forsynet med svømmehud. Under vandet bevæger lomvien sig frem vha. vingerne, mens den styrer med fødderne.

Sådan er lomvien beskyttet

Bern-konventionen  
Fredede dyr og planter  
Rødlisten

Hvad kan hjælpe lomvien?

Initiativer til at undgå olieforurening vil være vigtige for at bevare lomviens eneste ynglekoloni i Danmark.