Lille skallesluger

Mergellus albellus

Udbredelse

Lille skallesluger yngler ikke i Danmark, men hvert år overvintrer flere hundrede individer her i landet. De holder bl.a. til i større søer i den østlige del af landet og i Københavns Sydhavn. Fuglene ankommer i november, og allerede i marts er de igen på vej mod yngleområderne i bl.a. Finland og Nordrusland.

Levevis

Lille skallesluger vil i milde vintre oftest kunne ses i større søer og kystlaguner, mens de i rigtig kolde vintre holder til i isfri områder som Københavns Sydhavn og i Storstrømmen.

Arten lever hovedsageligt af små fisk, som de fanger ved dykning, men også krebsdyr og insektlarver kan indgå som en del af føden.

I Danmark er det vigtigste krav til levestedet, at der er rigelige mængder føde, og at fødesøgningsområderne er relativt uforstyrrede.

Læs mere om lille skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitoglogisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

De små skalleslugere, der overvintrer i Danmark, hører til den Nordvest- europæiske bestand, der tæller omkring 40.000 fugle. Fuglene yngler i skov- og fjeldsøer i bl.a. Nordrusland og Finland.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af  fourageringsområderne i perioden november-marts.