Lille regnspove

Numenius phaeopus

Udbredelse

Omkring et par tusinde par små regnspover er at se i Danmark om efteråret og foråret, når de er på vej mellem yngleområderne i bl.a. Finland, Norge og Sverige og vinterkvartererne i Vestafrika. Fuglene raster her i landet i juni-september og igen i april-maj. Vadehavet og Tipperne er blandt de vigtigste rasteområder.

Læs mere om lille regnspove, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe lille regnspove?

Bevaring af lavvandede kystområder og bærrige heder er vigtig for at sikre levesteder for lille regnspove.