Lille kobbersneppe

Limosa lapponica 

Udbredelse

Tusindvis af små kobbersnepper fra både den nordskandinaviske og den nordsibiriske ynglebestand raster i Danmark, når de er på vej til og fra overvintringsområderne i henholdsvis Vesteuropa og Vestafrika. Fuglene ankommer i marts-maj og igen i august-september.

Vadehavet er den vigtigste rasteplads, men store flokke ses også på f.eks. Tipperne og i Nissum og Odense Fjorde.

Under forårstrækket kan der stå op mod 40.000-50.000 små kobbersnepper i Vadehavet.

Levevis

For at et område er egnet som rasteområde for lille kobbersneppe, skal der være højsande eller uforstyrrede strande, som bruges som rastepladser ved højvande.

Vadefladerne skal også være forholdsvis uforstyrrede, da det er her, fuglene søger føden i form af børsteorm og andre bunddyr.

Læs mere om lille kobbersneppe, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Bestanden af lille kobbersneppe, der yngler i Nordsibirien, raster i Vadehavet. Fuglene overvintrer i Vestafrika og flyver fra Danmark til Vestafrika non-stop, hvilket tager ca. to et halvt døgn.

Hvad kan hjælpe lille kobbersneppe?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen på højvandsrastepladserne og i  fourageringsområderne (sejlads, fiskeri m.v.).