Lille fluesnapper

Ficedula parva 

Udbredelse

Danmark ligger nordvest for lille fluesnappers udbredelses- område, og arten yngler kun sjældent og uregelmæssigt i landet. Det første ynglefund man kender til er fra 1941. I perioden 1976-1991 ynglede arten kun i syv år. Lille fluesnapper ses også på træk i Danmark, hovedsageligt på Christiansø.

Læs mere om lille fluesnapper, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Der findes 451 arter af fluesnappere i verden. Fælles for dem alle er blandt andet, at de er insektædere, og at det korte næb er besat med tætte børster der gør det lettere at fastholde byttet.

Sådan er lille fluesnapper beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I  
Bern-konventionens liste II  
Fredet

Hvad kan hjælpe lille fluesnapper?

Genopretning af drænede skovsumpe kan medvirke til at skabe egnede leveområder, såfremt lille fluesnapper bliver en fast ynglefugl i Danmark.