Kongeørn

Aquila chrysaetos

Udbredelse

Næsten årligt er der kongeørne fra Nordskandinavien, som overvintrer i Danmark fra oktober-marts. Kongeørnen har sandsynligvis aldrig tidligere forekommet som ynglefugl i landet, men siden 1999 har et par ynglet i Lille Vildmose. Hvorvidt en fast ynglebestand kan etableres, er dog endnu usikkert.

Levevis

Kongeørne yngler i store områder med skove, enge og søer. Her fanges byttedyr som harer, kaniner og større fugle, hvilke udgør størstedelen af kongeørnenes fødegrundlag. I Lille Vildmose spiser kongeørnen bl.a. skarver fra kolonien i Tofte Sø.

At Lille Vildmose skulle blive det første yngleområde for kongeørn i Danmark skyldes sandsynligvis, at det udover at omfatte store åbne højmosearealer, skove og søer med en stor vildtbestand, også er et område med begrænset menneskelig færdsel og derved få forstyrrelser.

Læs mere om kongeørnen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Det er kun omkring en gang ud af tre forsøg, at en erfaren, gammel kongeørn fanger et bytte. De unge og mere uerfarne ørne kan let bruge ti forsøg, før de fanger et bytte.

Hvad kan hjælpe kongeørnen?

Man kan hjælpe kongeørn ved at undlade at færdes inden for en afstand af mindst 500 meter fra reden.

Bevarelse af større sammenhængende og forstyrrelsesfrie naturområder med store skove, søer og enge vil medvirke til at sikre egnede ynglesteder for kongeørn.