Klyde

Recurvirostra avosetta

Udbredelse

Klyden blev fredet i Danmark i 1922, og siden da er antallet af ynglende klyder steget. Klyder er trækfugle, og de ankommer til Danmark i marts-april. Efter ynglesæsonen samles fuglene på fældepladser, og i september-november trækker de til vinterkvartererne i Sydvesteuropa og Vestafrika. De fleste klyder yngler i den vestlige del af Jylland. Ynglebestanden har været oppe på omkring 5000 par i 1980'erne, men vurderes nu at være i tilbagegang. I sensommeren kan ses flere tusinde fældende klyder,  hvoraf flest ses i Vadehavet.

Levevis

Klyde yngler ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med lav vegetation.

Klyden har et specielt næb, som indvendigt er besat med lameller, og ved at føre næbbet fra side til side i det øverste af mudderet fanger fuglen bunddyr som børsteorm, krebsdyr og bløddyr.

Fuglene yngler i kolonier, ofte på småøer  hvor ræve og andre rovdyr ikke kan nå ud eller på strandenge. Ynglesuccesen afhænger blandt andet af vandstanden, og pludselige oversvømmelser kan ofte være årsagen til fejlslagen yngel.

Det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret. Det gælder både i yngleperioden og i den periode, hvor fuglene fælder, lige inden de trækker sydpå igen. 

Læs mere om klyden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

I løbet af juli-september fælder klyden hele fjerdragten. Fældepladsen ved Rømødæmningen er en af verdens største, og her kan flokken af fældende fugle være på over 11.000 fugle.

Hvad kan hjælpe klyden?

Græsning eller høslæt af strandengene uden for yngletiden vil medvirke til at forbedre forholdene for klyder, eftersom fuglene foretrækker at yngle i vegetation, der ikke er over 10 cm.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra kolonien i yngletiden fra midten af marts til midten af juli. Ligesom det vil gavne arten, at man undlader at færdes inden for en afstand af 500 meter fra rastepladserne, hvor fuglene fælder, fra midten af juli til midten af september.