Islandsk ryle

Calidris canutus

Udbredelse

Islandske ryler fra to forskellige bestande raster to gange årligt i Danmark.

Fuglene, der yngler i Grønland og Canada, ankommer i juli-august i Vadehavet, hvor de raster, inden de fortsætter til vinterkvartererne i bl.a. Frankrig og den tyske del af Vadehavet. I marts-april er de igen i Danmark, og i maj flyver de til yngleområderne.

Fuglene, der yngler i Sibirien, ankommer i juli og trækker i august videre til Sydafrika for at overvintre. I maj ses de igen i Vadehavet, hvor de gør et kort ophold, inden de fortsætter til Sibirien.

Levevis

De islandske ryler holder primært til i Vadehavet, men fuglene fra den sibiriske ynglebestand kan også ses langs kysterne på Fyn og Sjælland.

Fuglene lever af små muslinger som hjertemuslinger og østersømuslinger, som de finder på vadefladerne ved lavvande.

Ved højvande opholder de sig på såkaldte højvandsrastepladser, som kan være øer, holme, højsande og strandenge.

Et område er kun egnet som rasteplads for islandsk ryle, såfremt der er ro omkring både højvandsrastepladser og fourageringsområder.

Læs mere om islandsk ryle på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Bestanden af islandske ryler, der overvintrer i Vesteuropa, svinger betydeligt i antal. En årsag kan være vejrforholdene på ynglepladserne. Det er ikke usædvanligt, at der stadig er snestorme, når fuglen ankommer.

Hvad kan hjælpe islandsk ryle?

At flyve de lange træk mellem yngleområderne og vinterkvartererne kræver store mængder energi, og det er derfor vigtigt at fuglene får lagret fedt, når de raster.

Man kan derfor hjælpe arten ved at begrænse færdslen i fødesøgningsområderne (sejlads, fiskeri m.v.) og på højvandsrastepladserne, så de islandske ryler får mulighed for at udnytte føderessourcen optimalt.