Isfugl

Alcedo atthis

Udbredelse

Først i sidste halvdel af 1800-tallet begyndte isfuglen at yngle i Danmark. I starten af 1970erne var den danske ynglebestand omkring 200 par, men på grund af isvintrene i starten af 1980erne faldt bestanden til omkring 50-100 par. Siden er bestanden dog øget og udgør nu en stabil bestand på omkring 300 par. Isfuglen findes hovedsageligt i Midt- og Østjylland, men er også at finde i Jylland iøvrigt, og på Fyn og Sjælland. Mange af fuglene trækker sydpå om vinteren.

Levevis

Isfuglen lever og yngler i klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små fisk, som udgør størstedelen af isfuglens føde. Indimellem tager fuglene dog også krebsdyr og vandinsekter.

Det er nødvendigt, at der på levestederne er jord- og lerskrænter, da isfuglene yngler i skrænterne, hvor de har gravet et dybt redehul.

Isfugle kræver ro omkring ynglestedet.

Læs mere om isfuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Det er nødvendigt, at der på levestederne er jord- og lerskrænter, da isfuglene yngler i skrænterne, hvor de har gravet et dybt redehul.

Hvad kan hjælpe isfuglen?

Naturgenopretning, hvor udrettede åstrækninger genslynges, vil være en fordel for isfugle, fordi der i åslyngningerne vil skabes eroderede skrænter, som er egnet til ynglested.

Når isfugle søger føde sker det fra en udsigtspost, som oftest er en gren, der rager ud over vandet, og man kan derfor hjælpe arten ved at sørge for, at der er forekomst af træer langs søer og vandløb.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 200 meter fra reden i perioden april til midt i juli.