Hvidklire

Tringa nebularia

Udbredelse

Hvidklire yngler ikke i Danmark, men forekommer på træk. Fuglene raster her i juli-oktober, når de er på vej fra yngleområderne i Nordeuropa og Sibirien og igen i april-maj, når de flyver fra overvintringsområderne i Afrika.

Det vigtigste rasteområde er Vadehavet, hvor der om efteråret kan træffes over 1500 hvidklirer.

Levevis

Hvidklire ses langs de lavvandede kyster og i vådområder inde i landet, hvor de primært holder til på mudret sandbund.

Arten lever fortrinsvis af små fisk, krebsdyr, orm og vandinsekter.  

Læs mere om hvidkliren, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe hvidkliren?

Det kræver store mængder energi for fuglene at flyve de lange strækninger mellem yngleområderne og vinterkvartererne, og det er derfor vigtigt, at de rastende fugle uforstyrrede kan udnytte føderessourcen.

Man kan derfor hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fourageringsområderne.