Hvidbrystet præstekrave

Latinsk navn

Udbredelse

Danmark udgør den hvidbrystede præstekraves nordlige grænse, og hovedparten af den fåtallige europæiske bestand yngler i det sydlige og sydøstlige Europa.

I Danmark har den hvidbrystede præstekrave siden midten af 1990’erne kun ynglet ved Vadehavet. Her yngler den i dag stort set kun på Rømø og Fanø på kortgræssede, sandede strandenge og brede sandstrande. Den danske ynglebestand er på ca. 50 par.

Levevis

Den hvidbrystede præstekrave yngler i Danmark hovedsageligt på brede, uforstyrrede sandstrande og klitter ved vestkysten samt på kortgræssede strandenge langs sandstrande.

Læs mere om den hvidbrystede præstekrave, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Den hvidbrystede præstekrave er meget sjælden. Den kan kendes fra stor og lille præstekrave på de sorte ben samt på, at den i sommerdragten mangler det sorte brystbånd.

Sådan er den hvidbrystede præstekrave beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I  
Bonn-konventionens liste II  
Bern-konventionens liste II  
Fredet

Hvad kan hjælpe den hvidbrystede præstekrave?

Størstedelen af den danske bestand, der yngler på sandstrande, er koncentreret på steder lukket for offentligheden, idet den hvidbrystede præstekrave kræver ro for at kunne yngle.

Redeindhegninger og adgangsforbud på Rømø og Fanø har da også givet positive resultater, og for at hjælpe den sjældne hvidbrystede præstekrave bør denne ordning fortsætte.