Hvid stork

Ciconia ciconia

Udbredelse

I 1900 var der omkring 4000 par af hvid stork i Danmark, men arten var allerede da i tilbagegang. I starten af 1970erne var der således ca. 50 par tilbage og siden 2011 har ingen storke ynglet i Danmark med undtagelse af i 2004 hvor der blev registreret to ynglende par. Hvid stork overvintrer i Afrika.

Levevis

Hvid stork stiller ikke store krav til redeplaceringen. Arten er i høj grad tilknyttet menneskeboliger, og reden kan både placeres på huse og opsatte platforme.

Derimod er hvid stork meget afhængig af, at der i nærheden af reden er store svampede enge, vandhuller og lavvandede vådområder, hvor den kan fange padder, fisk og store insekter. Mus udgør også en del af fødegrundlaget.

Læs mere om hvid stork, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Når den hvide stork flyver, svæveflyver den meget på opadgående varme vinde. Da disse vinde kun dannes over land, flyver storken mest muligt over land og flyver kun ganske korte strækninger over vand.

Hvad kan hjælpe arten?

Forekomsten af vådområder i nærheden af reden er altafgørende for, om et område er egnet som levested for hvid stork. Det vil derfor hjælpe hvid stork, at tidligere vådområder genoprettes. Eventuelt kan der i inddæmmede områder genskabes et højt vandniveau.