Hvepsevåge

Pernis apivorus

Udbredelse

Hvepsevåge forekommer især i den østlige del af landet, på Øerne og i Østjylland. Det anslås, at bestanden er stabil med ca. 650 par. Hvepsevåge er en trækfugl, der overvintrer i Central- og Vestafrika. Den ankommer til Danmark sidst i maj og trækker sydpå igen omkring starten af september.

Levevis

Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden placeres som regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ.

Fødesøgningen foregår omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar nærhed af skoven. Fuglene tager især hvepse- og humlebilarver, men også andre insekter, padder og fugleunger indgår i fødegrundlaget. 

Læs mere om hvepsevågen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe hvepsevågen?

Det vil hjælpe hvepsevågen, at arealet af gamle løvskove øges, og at vådområder i skovene genoprettes.

Derudover vil det hjælpe hvepsevågen, at der i nærheden af reden er større arealer med enge og moser, hvor fuglene kan søge føde.

Af hensyn til hvepsevågens ynglesucces vil det også hjælpe arten, at man undlader at færdes indenfor en afstand af 200 meter fra reden fra midten af maj til midten af juli.