Husskade

Pica pica

Udseende

Husskaden er let genkendelig med sin lange hale og den sort/hvide fjerdragt. På vingerne og halen har den sorte fjer, som har grønlig og violet metalglans. Dens vingefang måler 52-60 cm, og vægten er på 200-250 g. Han og hun er ens.

Udbredelse

Husskaden forekommer i det meste af Europa samt Nordvestafrika og i en stor del af Asien. I Danmark er den almindelig yngle- og standfugl, men få trækkende fugle forekommer også. Bestandstætheden er lavest i det sydlige Danmark – særligt på Lolland-Falster. Den er knyttet til det åbne land, parker og bebyggelse, hvor der samtidig findes høje træer.

Arten er god til at tilpasse sig bymiljøet, og det er i de større byer, særligt hovedstadsområdet, hvor de tætteste bestande findes. Dette skyldes at der er gode fødemuligheder og beskyttelse imod rovfugle som f.eks. duehøg.

Levevis

De ynglende fugle danner par hele året, og er sammen om at bygge en stor rede i et højt træ. Uden for ynglesæsonen ses skaderne ofte i par eller i smågrupper, som bliver mere talrige henover vinteren, hvor de søger føde sammen. Om natten kan de samle sig til store kollektive overnatninger i tætte krat.

Husskaden er nærmest altædende. Føden består af insekter, snegle, orme, fugleæg og -unger, småpattedyr, ådsler, frugter, frø, agern, korn og andre planteemner.

Læs mere om husskaden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

De ikke ynglende husskader lever i yngletiden ofte en floktilværelse. Men hvis en skade fra et godt territorium forsvinder, og en ledig plads opstår, samles en større gruppe husskader med de fugle, der allerede er parret, til de såkaldte "skadebryllupper". Ved dette skadegilde konkurrerer de om den ledige plads i territoriet ved at jage hinanden, mens de vipper med halen og afgiver hæse kaldelyde.

Sådan er husskaden beskyttet

Fredet uden for jagttiden  
Jagttid