Høgesanger

Sylvia nisoria 

Udbredelse

I slutningen af 1800-tallet var høgesanger udbredt over hele landet. Men i første halvdel af 1900-tallet forsvandt den fra Jylland, og siden da er den helt forsvundet. Artens forsvinden hænger sandsynligvis sammen med tilgroning af dens foretrukne leveområder, som i Danmark har været overdrev.

Høgesanger er en trækfugl. I maj er de på træk til ynglestederne, og i august-september flyver de tilbage til vinterkvarterene i Østafrika.

Levevis

I Danmark har høgesanger især ynglet på områder med overdrev og kratbevoksninger i nærheden af kyster. Arten foretrækker et tæt buskads, gerne tornet krat som tjørn, som er omgivet af høj urtevegetation. Der skal også være forekomst af træer på levestederne.

Høgesanger lever af insekter og bær.

I yngleperioden er det vigtigt, at fuglene ikke forstyrres. 

Læs mere om høgesangeren, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Høgesanger holder ofte til lige i nærheden af en rødrygget tornskades rede. Det skyldes formentlig at rød tornskade meget aggressivt forsvarer sin rede, og derved også indirekte høgesangerens.

Hvad kan hjælpe høgesangeren?

Naturpleje for eksempel i form af græsning i områder med høgesangerens foretrukne naturtyper vil kunne sikre, at der er egnede ynglesteder, såfremt arten genindvandrer til landet.