Hjejle

Pluvialis apricaria

Udbredelse

I 1800-tallet var hjejle en almindelig ynglefugl i Jylland. Men hedernes opdyrkning og tilgroning resulterede i færre egnede ynglesteder og hjejlen er i dag ophørt med at yngle i Danmark.

Hjejle er til gengæld en talrig trækfugl og fra marts til april raster op mod 100.000 individer i Vadehavet, Nord- og Vestjylland. Fra juli-november raster endnu flere hjejler i Danmark, spredt på flere lokaliteter.

Levevis

I Danmark yngler hjejle i tørre og åbne hedeområder,  hvor der er et minimum af vedplanter, hvor lyngvegetationen er sparsom, og hvor vegetationen er forholdsvis lav. Fødesøgningsområderne er især enge og græsmarker.

Hjejle lever af smådyr som orme og insekter som fuglene især finder i enge, græsmarker og på vadeflader.

For at et område er egnet som yngle- og rastested for hjejle, skal det være uforstyrret.

Læs mere om hjejlen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe hjejlen?

Af hensyn til hjejlens ynglesucces kan man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes indenfor en afstand af ca. 300 meter fra yngleområdet i marts og frem til midten af juli.

Afgræsning, hugst og afbrænding af hederne vil sikre, at de ikke gror til i græsser, buske og træer.