Hedehøg

Circus pygargus

Udbredelse

I den første halvdel af 1900-tallet var bestanden af hedehøg i Danmark omkring 350-400 par. I midten af 1900-tallet begyndte bestanden at gå tilbage, og i dag tæller den danske ynglebestand omkring 40 par. Størstedelen yngler i den sydvestlige del af Jylland. Hedehøg overvintrer i Afrika. Fuglene ankommer til Danmark i maj og trækker sydpå igen i august-september.

Levevis

Hedehøg yngler på heder i hedemoser, i klitlandskaber og i marskområder hvor forekomsten af træer er minimal. I stigende grad yngler de også på dyrkede arealer i vinterafgrøder.

Føden findes i store og åbne udyrkede områder med hede og enge med vedvarende græs. Føden består af smågnavere, småfugle, krybdyr og større insekter.

Det er vigtigt, at der ikke er forstyrrelser omkring reden. 

Nogle steder arbejder ornitologer og landmænd sammen, således at landmændene orienteres om placeringen af hedehøgens reder og derved kan køre udenom med de store maskiner. På denne måde undgås, at mange kuld går tabt.

Læs mere om hedehøgen

Læs mere om hedehøgen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Læs om Projekt Hedehøg på dofbasen.dk

Vidste du...?

Nogle steder arbejder ornitologer og landmænd sammen, således at landmændene orienteres om placeringen af hedehøgens reder og derved kan køre udenom med de store maskiner. På denne måde undgås, at mange kuld går tabt.

Hvad kan hjælpe hedehøgen?

Hedehøg kræver store eng- og græsarealer til at søge føde i. Det vil derfor hjælpe arten, at egnede fødesøgningsområder i nærheden af ynglestederne bevares.

Naturgenopretning af tidligere egnede ynglesteder såsom drænede moser og andre vådområder vil være til hedehøgens fordel.

Man kan også hjælpe hedehøg ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 200 meter fra reden i perioden april til midt i august.

Yngler hedehøg på din ejendom, kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed og få nærmere oplysninger.