Havterne

Sterna paradisaea

Udbredelse

Omkring 1970 var den danske ynglebestand af havterne på omkring 5-6000 par. Siden er bestanden gået svagt frem. n Arten er, med undtagelse af Bornholm, registreret som ynglende i alle landsdele.

Havterner er trækfugle, der ankommer til Danmark sidst i april og flyver tilbage til vinterkvartererne ved Antarktis omkring starten af august.

Levevis

Havterne yngler på småøer og holme, hvor der ikke er rovpattedyr, der kan æde æg og unger. Fuglene yngler i kolonier, og reden er tit placeret på den åbne sandstrand eller i sparsom og lav vegetation.

Føden består især af fisk, som fanges ved styrtdykning. Havterne tager dog også større vandinsekter.

Ro omkring kolonien i yngleperioden er vigtigt for at sikre ynglesucces.

Læs mere om havternen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Både havternen og fjordternen er meget aggressive fugle, der styrtdykker mod indtrængende fjender i kolonien.

Hvad kan hjælpe havternen?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden april til midten af juli.