Gravand

Tadorna tadorna

Udbredelse

Hvert år i juni-juli trækker tusindvis af gravænder fra ynglepladserne i bl.a. Vestnorge og Sydsverige til Vadehavet for at fælde svingfjerene. Efter fældningen spredes fuglene til flere forskellige områder langs de danske kyster for at overvintre, og i marts-maj trækker de igen til yngle-pladserne. I isvintre søger gravænderne væk fra Danmark.

Op mod 27.000 gravænder overvintrer i Danmark, og omkring 2500 gravandepar bliver i Danmark for at yngle.

Levevis

Gravanden yngler først og fremmest langs kysterne, men er blevet mere almindelig forekommende i søer og ved vandløb. Hvert par etablerer et fødesøgningsterritorium, som ved kysterne inddrager strandeng og sandbanker ud for kysten.

Føden består overvejende af snegle, muslinger og krebsdyr. Til tider tager gravænderne spildkorn fra de dyrkede marker. Det er et krav til levestedet, at fødesøgningsområderne er relativt uforstyrrede.

Læs mere om gravand, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du...?

Gravanden har fået sit navn, fordi den ofte graver et hul til sin rede.

Hvad kan hjælpe arten?

Ved at begrænse færdsel (sejlads, fiskeri m.v.) i fourageringsområderne i perioden oktober til april kan man medvirke til at sikre gode fødesøgningsmuligheder for gravand.

Det er også vigtigt, at bevare eller øge arealet af fourageringsområderne.