Fløjlsand

Melanitta fusca

Udseende

Fløjlsanden er en sort dykand med en længde på 51-58 cm, vægten er ca. 1200-2000 g, og vingefanget er 90-99 cm. Den kan kendes fra den lignende sortand på dens hvide vingespejl. Desuden er fløjlsænder noget større en sortænder, og han-fløjlsanden har en hvid stribe under øjet.

Udbredelse

Fløjlsanden yngler ikke i Danmark, men flere tusinde fugle kommer til landet fra yngleområder i bl.a. Finland og Nordrusland for at fælde svingfjerene og overvintre. Fældningen sker i august-september – primært i Sejerøbugten og i det nordlige Kattegat. I løbet af efteråret kommer flere fløjlsænder til for at overvintre. I april-maj trækker fuglene igen til ynglestederne nordpå.

Levevis

Fløjlsænderne opholder sig i småflokke på forholdsvis dybt vand langt fra kysterne, hvor de dykker efter krebsdyr, fisk og muslinger. Et egnet levested er f.eks. en blåmuslingebanke med rigelig forekomst af muslinger, som fuglene kan udnytte uden at blive forstyrret.

Læs mere om fløjlsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du...?

Omkring 1970 kunne man i Løgstør Bredning se flere end 15.000 fældende fløjlsænder, men området er nu uegnet som fældningsplads – sandsynligvis på grund af menneskelig aktivitet.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fældningsområderne fra juli til midten af september og i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra midten af september til første maj.