Fjordterne

Sterna hirundo

Udbredelse

Den danske bestand af ynglende fjordterner udgjorde i 1990'erne omkring 1000 par med de største kolonier i Vestjylland, arten yngler dog i hele Danmark. Siden århundredeskiftet er der sket en halvering af bestanden.

Fuglene ankommer til Danmark sidst i april og forlader landet igen i august-september for at trække tilbage til vinterkvartererne i Vestafrika.

Levevis

I modsætning til andre terner yngler fjordternen både ved saltvand og ferskvand. Fuglene holder gerne til i et lavt vegetationsdække på småøer og holme i fjord- og havområder samt ved søer og moser, og kolonierne findes ofte i havterne- og hættemågekolonier.

Fjordterne lever hovedsageligt af fisk, som fanges ved dykning, men fuglene spiser også større vandinsekter.

Det er et vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden.

Læs mere om fjordternen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Både havternen og fjordternen er meget aggressive fugle, der styrtdykker mod indtrængende fjender i kolonien.

Hvad kan hjælpe fjordternen?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra kolonien fra maj til midten af juli.

Ved at lade egnede yngleområder afgræsse uden for yngleperioden sikres, at lokaliteterne ikke gror til i vedplanter og anden høj vegetation, som ellers gør dem uegnede som ynglesteder for fjordterne.