Dværgmåge

Larus minutus

Udbredelse

Dværgmågen er primært udbredt i Europa og Asien og yngler endvidere i begrænset omfang i Nordamerika. I Europa yngler størstedelen af dværgmåger i Rusland, Hviderusland og Finland. Dværgmågen er i Danmark en yderst sjælden ynglefugl, men en forholdsvis almindelig trækgæst og ses fortrinsvis langs kysterne i træktiden. Et mindre antal dværgmåger overvintrer i danske havområder.

Levevis

I yngletiden findes dværgmågen ved søer og moser samt på sumpede strandenge med tuer og yngler ofte i forbindelse med hættemåge-, fjordterne- eller sortternekolonier. Uden for yngletiden ses dværgmågen ofte langs kysterne.

Dværgmågen lever af insekter og småfisk og synes især at være afhængig af store forekomster af myg eller dansemyg.

Læs mere om dværmågen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe dværgmågen?

Fred og ro omkring ynglestedet er vigtigt.