Bysvale

Delichon urbica

Udbredelse

Meget almindelig ynglefugl og trækgæst over hele landet. Sommergæst (maj til september).. Almindelig både i det udyrkede land til og i centrum i større byer. Arten yngler naturligt i bjerg- og klippeterræn. Men har tilpasset sig menneskeskabte strukturer og bygger rede på bygninger, dog enkelte steder også i naturen, f.eks. på Møns og Stevns Klint. Ses ofte søge føde langs kysten, over søer og moser og strejfer vidt omkring fra redestederne eller når de flyver forbi i træktiden. Vinterkvarter i tropisk Afrika. 

Bestanden har været jævnt stigende siden 1990, selvom den danske bestand af bysvaler er ret svingende omkring 50.000 ynglepar.

Udseende

Elegant lille svale med kløftet hale, let genkendelig på sin sortblå, glinsende overside og hvide underside. Vingerne er sorte, ligeledes den relative korte, moderat kløftede hale. Fødderne er hvidfjerede. Længde 13,5 - 15 cm/ 14 - 19 cm, vingefang 30 - 35 cm/26-29. Vægt 20 g. 

Flugten er ikke så hurtig som landsvalens, men mere flagrende, vekslende med momenter af lange glid på plane vinger, ofte i bløde buer og i roligt tempo. 

Stemme: Kaldet er et tørt, kvidrende "prriitt-prriitt". Sangen mere knitrende og ikke så vellydende som landsvalens. Kvidrer uophørligt og larmende i kolonier.

Levevis

Yngler almindeligt i kolonier overalt i åbent terræn. Murer af vådt ler en lukket halvkugleformet redekuppel med et lille indgangshul foroven, klinet fast under tagskæg, tagudhæng og lign., på tagspær og vægge udvendigt på huse, undertiden på færger og uden at tage sig af menneskelig aktivitet. Lægger 4-5 æg. Rugetiden varer 14 dage, opfostringen af ungerne 19 - 22 dage. Har 2-3 kuld årligt. Sidder, når ungerne er blevet flyvefærdige og har forladt reden, i mængder på telefontråde som noder i partitur. 

Overnatter kollektivt i træer uden for yngletiden. Samles i store flokke inden afrejsen til Afrika om efteråret og kan navnlig i denne periode ses i stort tal over søer og moser.

Føde

Jager som nævnt i større højde end de to andre svaler. Fanger flyvende insekter højt til vejrs, men foretager også jagt på insekter og andre smådyr i lavere luftlag.

Vidste du...?

Ungerne kan som hos mursejlerne gå i en dvalelignende tilstand med nedsat kropstemperatur, hvor forbruget af energi er mindsket, hvis de pga. dårligt vejr og ringe fødemængde må sulte i længere tid. Derved kan de klare sig derved igennem sultperioder, indtil de, når føden er tilgængelig, igen kan fodres hyppigt.

Sådan er arten beskyttet

Fredet