Brushane

 Philomachus pugnax

Udbredelse

Omkring år 1900 var brushane vidt udbredt og en almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af bl.a. dræning af yngleområder og brug af insekticider er arten gået voldsomt tilbage. i 2008 var der således kun omkring 65 hunner tilbage -  (brushaner optræder ikke i par). Yngleområderne er næsten udelukkende i Vejlerne, Tipperne og på Saltholm.

Brushaner er trækfugle, og om foråret raster et stort antal langs den jyske vestkyst. Om efteråret forekommer de trækkende brushaner mere spredt. Hannerne forlader landet i juni, hunnerne og ungfugle følger omkring september. Vinterkvartererne er i Afrika. 

Levevis

I Danmark yngler brushane på brakvandsenge med lav vegetation og til tider på ferske enge inde i landet.

Fuglene lever af små bunddyr, som de finder på mudderflader eller på engene i småsøer og afstrømningsrender skabt af tidevandet. Kun vådområder med en saltholdighed på under fire promille er egnede som levested for brushane.

Det er vigtigt, at der er ro omkring reden. 

Læs mere om brushanen

Læs mere om brushane, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Handlingsplan for truede engfugle

Truede engfugle

Vidste du...?

Brushanen er næsten altid tavs - selv på dansepladsen. Man kan dog somme tider høre et lavt ”tuuuit”, når brushanen letter.

Hvad kan hjælpe brushanen?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 200 meter fra reden i yngleperioden fra april til midten af juli.

Ved at lade de egnede yngleområder afgræsse kan vegetationen holdes nede til gavn for brushane. Da reder kan blive trampet itu af græssende dyr, bør afgræsningen dog ikke foregå i maj og juni.

Det vil hjælpe brushane at bevare engarealerne i nærheden af reden, da fuglene kræver store fourageringsområder.