Bramgås

Branta leucopsis

Udbredelse

Tidligere forekom bramgås kun som trækfugl i Danmark, men siden 1992 har den også været i landet som ynglefugl, og bestanden er i stigning. Den yngler især på Saltholm, på Bornholm og i Sønderjylland. På vej til vinterkvarteret i Holland raster en stor del af fuglene især ved Vadehavet, i Vestjylland og ved Møn. Et stigende antal bliver nu i Danmark for at overvintre. Mere end 100 par yngler her i landet.

Levevis

Bramgås er tilknyttet strandenge og kulturgræsarealer. Her lever arten især af græsser, men grønne skud på vintersæd udgør også en del af fødegrundlaget.

For at et område er egnet som yngle- og rastested for bramgås, skal vegetationen være lav, og der skal være mulighed for, at reden kan placeres, hvor ræve ikke kan nå frem til den, eksempelvis på små øer.

For at sikre ynglesucces er det  også vigtigt, at reden er uforstyrret.

Læs mere om bramgåsen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside  

Hvad kan hjælpe bramgås?

Græsning eller høslæt på fødesøgningsarealerne kan medvirke til at sikre det lavtvoksende vegetationsdække, som gør et område egnet for fouragerende bramgæs.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes i nærheden af reden fra midten af marts til slutningen af maj.

Store sammenhængende arealer med strandeng eller kulturgræsareal gør et område egnet som rasteområde for trækkende bramgæs.