Blåhals

Luscinia svecica

Udbredelse

I 1992 genindvandrede blåhals til Danmark som ynglefugl efter cirka 100 års fravær. Lige siden har bestanden været i fremgang. Fuglene yngler indtil videre kun i Sydvestjylland. Den hollandske bestand af blåhals er øget betragteligt siden 1970, og disse har formentlig spredt sig til både Tyskland og Danmark. Fuglene overvintrer i Middelhavslandene og ankommer til ynglestederne i april. I september trækker de tilbage til vinterkvartererne.

Levevis

Blåhals yngler i bevoksninger af tagrør og lavt pilebuskads nær rindende vand, og hvor der er tilgrænsende dyrkede marker. Den er ofte at finde i vandfyldte grøfter og åer, i udkanten af moseområder og i overgangszonen mellem enge og dyrkede marker.

Reden placeres på jorden.

Fuglene opholder sig tæt på jorden, hvor de søger efter insekter og edderkopper.

Læs mere om blåhals, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Blåhals. Foto: Colourbox.

Vidste du...?

Der findes to underarter af blåhals; nordlig blåhals, der har en rød plet på den blå strube, og sydlig blåhals der har en hvid plet på den blå strube. Det er den sydlige underart, der yngler i Danmark. Nordlig blåhals ses på træk her i landet.

Hvad kan hjælpe blåhals?

Bevaringsstatus for blåhals vurderes at være gunstig, og eftersom dens foretrukne levesteder er almindeligt forekommende i det danske landskab, kan det tænkes, at arten fortsat vil sprede sig, og bestanden øges i antallet af ynglende par.