Blå kærhøg

Circus cyaneus

Udbredelse

Blå kærhøg har altid været sjælden i Danmark, og det er ikke sandsynligt, at den på noget tidspunkt har været en fast ynglefugl. Men siden 1992 har arten ynglet næsten årligt i Danmark, alle gange i den sydlige eller vestlige del af Jylland. Der er dog tale om en bestand på under 10 par. Blå kærhøg overvintrer også i Danmark, og fuglene kommer hertil  i september- oktober. De trækker til ynglestederne i april-maj.

Man kan opleve tre arter af kærhøge herhjemme: blå kærhøg, hedehøg og rørhøg. Men blå kærhøg er den eneste af de tre, der også kan ses i Danmark i vinterhalvåret.

Levevis

Blå kærhøg yngler i åbne områder, hvor vegetationen er lav. Det er især steder som strandsumpe, marskenge, heder og hedemoser.

Fødesøgningen foregår over arealer, der er udyrkede og med forholdsvis høj græsvegetation og over arealer med rørskov. Blå kærhøg spiser overvejende smågnavere og småfugle.

Det er vigtigt, at der er ro omkring reden i yngleperioden. 

Læs mere om den blå kærhøg, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Blå kærhøg er den eneste af de tre kærhøge som forekommer herhjemme (blå kærhøg, hedehøg og rørhøg), der også kan ses i Danmark i vinterhalvåret.

Hvad kan hjælpe den blå kærhøg?

Forstyrrelser kan få blå kærhøg til at opgive reden, og man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes nærmere end omkring 300 meter fra reden i perioden april til august.