Almindelig ryle

Calidris alpina

Der findes to bestande af almindelig ryle; den sydlige almindelige ryle der yngler i Danmark og den nordlige alm. ryle som yngler i Skandinavien og Nordrusland, og hvoraf flere hundrede tusinde raster i Danmark, når fuglene trækker mellem yngleområderne og vinterkvartererne i Vesteuropa og Vestafrika. Bestanden af engryle i Danmark er gået voldsomt tilbage og tæller under 150 ynglende par.

Trækfuglene ankommer i slutningen af juni, og flyver i august-oktober sydpå. I marts-maj er tusindvis af ryler atter at se i Danmark, inden de trækker mod yngleområderne.

Levevis

Langt de fleste rastende almindelige ryler er at finde i Vadehavet, men arten kan også ses ved andre lavvandede kyster.

De fugle, der yngler her i landet, findes hovedsageligt i reservaterne på Tipperne og Vejlerne, Vadehavet, på Saltholm og på Vestamager. Her holder fuglene til på strandenge og ferske enge med lav vegetation, og hvor saltholdigheden ikke er over 4 promille.

Fuglene lever af små krebsdyr, orm og andre smådyr, som de finder på vadefladerne, når disse er blotlagt.

Ved højvande står fuglene tæt sammen på højvandsrastepladser, som er sandflader, holme eller småøer, der ikke overskylles.

Almindelig ryle kræver ro omkring yngleområder, fourageringsområder og højvandsrastepladser. 

Læs mere om almindelig ryle, herunder aktuel bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Vadehavet er den vigtigste rasteplads for almindelig ryle, og der kan i efteråret stå omkring 250.000 alm. ryler. I milde vintre overvintrer op mod 20.000 individer her i landet.

Hvad kan hjælpe almindelig ryle?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fødesøgningsområderne og på højvandsrastepladserne.

Af hensyn til almindelig ryles ynglesucces kan det hjælpe, at man undlader at færdes inden for en afstand af 200 meter fra yngleområdet fra april til midten af juli.

Kreaturgræsning eller høslæt på engene vil sikre, at vegetationen er i en højde, der gør området egnet som ynglested for den almindelige ryle. Det er vigtigt, at høslæt foretages fra midten af juli, ligesom græsningstrykket i perioden april-midtjuni skal være så lavt, at rederne med æg ikke trampes itu.