Alk

Alca torda

Voksne alke vejer ca. 800 gr, og bliver omkring 40 cm . Den har et sort hoved og er sort på oversiden, mens den er helt hvid på undersiden. Der er ikke forskel på hanner og hunner.

Levevis

Alken opholder sig ved klippekyster, stenede skær og øer i yngletiden, mens den er havlevende uden for yngletiden.

Alkens føde består hovedsageligt af fisk, som den kan dykke over 3-5 meter dybt efter. I jagten på føde bruger alken vingerne som årer.

Udbredelse

Alken er udbredt omkring Nordatlanten og er en talrig ynglefugl i Nordatlanten og Norskehavet. 

I Danmark er alken en fåtallig og lokal ynglefugl, men en almindelig træk- og vintergæst nordfra. 

Alken yngler i Danmark kun på Græsholmen ved Christiansø samt siden slutningen af 1990’erne på Hammeren på Nordbornholm.

Læs mere om alken på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

I yngledragten har alken sort hoved og ryg og hvid underside. Hannen og hunnen er ens.

Hvad kan hjælpe alken?

Den lille alkekoloni på Hammeren, Nordbornholm, trues især af undslupne, fritlevende mink, og det vil hjælpe kolonien, hvis minken blev bekæmpet.

Når man færdes på klippekysten omkring Slotslyngen, bør man holde sig i så stor afstand af kolonien, at man ikke forstyrrer den, så kolonien kan få fred til at udvikle sig.

Initiativer til at undgå olieforurening vil være vigtige for at bevare alkens to eneste ynglekolonier i Danmark.

Sådan er alken beskyttet

Alken er beskyttet af Bern-konventionen. Den er fredet, og den er optaget på den såkaldte rødliste over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forvinde eller allerede er forsvundet.

Bern-konventionen  
Fredede dyr og planter  
Rødlisten