Vandranke

Luronium natans

Udbredelse

Vandranke findes kun i Vestjylland omkring Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Her vokser den på 8-10 steder. Tidligere forekom arten på ca. 25 lokaliteter i området mellem Nissum Fjord og Ribe.

Udseende

Vandranke er en vandplante, der bliver 10-100 cm lang. Den blomstrer fra juni til august og har små, hvide blomster med en gul plet i midten. Stængelen slår rod i vandet.

Levevis

Vandranke vokser i vandløb med langsomt flydende vand, i småsøer med stillestående vand og på bunden af søer i klitter. Den vokser helst på blødt dynd eller sand. Den har spredt sig til kulturskabte lokaliteter som kanaler og grøfter. Vandranke blomstrer ikke hvert år.

Krav til voksesteder

Vandranke er en vandplante med adskilte undervands- og flydeblade. Den vokser i vandløb og kanaler med langsomt flydende vand, i småsøer med stillestående vand og på bunden af klitsøer.

Der må ikke være for mange store rørsump- og vandplanter eller træer og buske langs vandløbet, idet vandranke i så fald kan blive udkonkurreret eller skygget bort.

Vandranke vokser i rent og næringsfattigt vand.

Trusler

Vandranke trues af afvanding, regulering af grøfter og kanaler og tilledning af næringsstoffer.

Vidste du...?

Vandranke formerer sig både vegetativt og ved frøformering.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II og IV  
Bern-konventionens liste I  
Fredet  
Rødlistet og gullistet

Vandranke er fredet i Danmark. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Vandranke må ikke plukkes, samles ind eller ødelægges ifølge EU-habitatdirektivet . Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget fire EU-habitatområder for vandranke.

Hvad kan hjælpe vandranke?

Man kan hjælpe arten ved at grødeskæring og oprensning i vandløb og søer foretages på en sådan måde, at vandrankeplanterne beskadiges mindst muligt.

Ved at fjerne opvækst af træer og buske, som kan skygge for vandrankes voksested, kan man ligeledes hjælpe arten.

Det kan også hjælpe vandranke, at arealerne omkring voksestederne ikke gødskes og at overskydende næringsberiget vand ikke ledes til dens voksesteder.