Tæt kæmpevandpest

Egeria densa 

Udbredelse

Tæt kæmpevandpest stammer oprindeligt fra Brasilien, og er endnu ikke observeret i Danmark, men i vores nabolande, Tyskland og Storbritannien.

Den er hyppigt anvendt i akvarier og havedamme og har spredt sig til naturen ved, at folk har tømt indholdet af deres akvarier ud i søer og åer. 

Udseende

Tæt kæmpevandpest er en 0,1-0,9 m lang vandplante tilhørende frøbidfamilien (Hydrocharitaceae).  

Stænglen er klart grøn, ret, cylindrisk og sparsomt grenet. Bladene er klart grønne, savtakkede og lineære. De er 1-3 cm lange og op til 5 mm brede og sidder i små tætte kranse af 3-8 blade afhængigt af, hvor på stænglen de sidder.

Som oftest er tæt kæmpevandpest rodfæstet til søbunden men den klarer sig dog også fint løsrevet og fritflydende. Planten vokser fra bunden til vandoverfladen hvor den danner tykke tæpper.

Blomsterne har tre hvide kronblade og er 18-25 mm brede. Blomsterne sidder på tynde stilke, som er hævet over vandoverfladen.

Forvekslingsmuligheder

Tæt kæmpevandpest kan forveksles med smalbladet vandpest ( Elodea nuttallii ) og almindelig vandpest ( Elodea canadensis ). Den kan dog kendes fra denne ved dens længere blade. Tæt kæmpevandpest har blade der ofte er mere end 2 cm lange, hvor almindelig vandpests blade oftest er under end 1 cm lange.

Almindelig vandpest har til forksel fra tæt kæmpevandpest bredere, mere buttede og afrundede blade. 

Almindelig vand og smalbladet vandpest fremstår mere mørkegrønne i farven i forhold til tæt kæmpevandpest som er klar lysegrøn i farven.

Formering

Tæt kæmpevandpest er tvebo med særskilte hanplanter og hunplanter, men forekommer kun som hanplante i Europa. Her spredes den derfor vegetativ. Små stængelstykker kan hurtigt gro ud til nye planter eller afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye planter.  

Voksested

Tæt kæmpevandpest foretrækker at vokse i langsomt løbende ferskvand, så som vandløb og åer men kan også findes i stillestående vand så som søer, damme, spildevandstekniske anlæg o. lign.

Tæt kæmpevandpest vokser fortrinsvist på lavt vand, ofte ikke meget dybere end 3 m og foretrækker forholdsvist mildt tempereret vand, omkring 15-17 grader.

Arten er tolerant over for eutrofiering og skygge.

Hvis du vil vide mere

Global Invasive Species Database  (engelsk)
CABI  (engelsk) 

Vidste du...?

Tæt kæmpevandpest benævnes også brasiliansk vandpest, på grund af dens oprindelse.

En invasiv art

Tæt kæmpevandpest anses for værende en invasiv plante, der er umulig at udrydde totalt.

Læs mere om invasive arter

Hvorfor uønsket?

Tæt kæmpvandpest kan i løbet af meget kort tid dække en stor del af vandoverfladen og dermed forhindre sollyset i at trænge ned igennem vandet. Det medfører, at bundplantevegetationen dør, samtidig med, at der sker en ophobning af døde vandpestplanter på bunden.

Den kan ligeledes hindre omrøring i og bevægelse i vandet og skabe iltfattige forhold.

Status for bekæmpelse

Arten er ikke observeret i Danmark, men det forventes at den har en lige så stor spredningsevne som almindelig vandpest og smalbladet vandpest. Hvis den først bliver spredt til Danmark, er det sandsynligvis ikke mulig at udrydde den, men muligvis vil den ikke kunne overleve kolde vintre med længerevarende isdække.

Det vurderes at hvis den etableres i en lille sø eller dam, er den eneste mulighed for at udrydde den, ved at udtørre denne over en periode om sommeren, længe nok til at alle planter udtørrer og derved dør.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at alle søer over 100 m 2 er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3 om beskyttede naturtyper, og derfor ikke må tømmes uden en forudgående tilladelse fra kommunen.

For bekæmpelsesmetoder se  Bekæmpelse af vandpest

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art