Smalbladet vandpest

Elodea nuttallii 

Udbredelse

Smalbladet vandpest stammer oprindeligt fra Nordamerika. I Danmark blev den fundet første gang i 1974. Den er en hyppigt anvendt akvarieplante og er spredt til naturen sandsynligvis fra havedamme og ved at indholdet af akvarier er tømt ud i søer og åer. 
Arten er stadig relativ sjælden i Danmark, men under kraftig udvikling, især i det storkøbenhavnske område.

Udseende

Smalbladet vandpest er en 0,3-1 m lang vandplante tilhørende frøbidfamilien (Hydrocharitaceae).

Stænglen er rund, spinkel, grenet og oftest rodfæstet til søbunden. Den klarer sig dog også fint løsrevet og fritflydende.

Bladene er mørkegrønne, tynde og foldet langs midterribben med let spidsede og bøjet ender der ligner små kløer. De er 6-13 mm lange og 1,5 mm brede og sidder tæt i små kranse. Blomsterne er små og hvide og kun 8 mm brede. Blomster har tre kronblade og sidder på tynde stilke, som er hævet over vandoverfladen.

Forvekslingsmuligheder

Smalbladet vandpest kan forveksles med almindelig vandpest ( Elodea canadensis),  men denne har bredere, mere buttede og afrundede blade. Smalbladet vandpest er desuden blegere i farven end almindelig vandpest

Smalbladet vandpest kan også forveksles med tæt kæmpevandpest ( Egeria densa ). Tæt kæmpevandpest har blade der ofte er mere end 2 cm lange, hvor almindelig vandpests blade oftest er under 1 cm lange.

Formering

Smaldbladet vandpest er tvebo med særskilte hanplanter og hunplanter, men forekommer kun som hunplante i Danmark og i Norden. Den spredes derfor alene vegetativt. Små stængelstykker kan hurtigt gro ud til nye planter eller afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye store planter.

Voksested

Smalbladet vandpest vokser i næringsrige søer, langsomt flydende vandløb, damme, grøfter spildevandstekniske anlæg o. lign.

Den findes på relativt lavt vand, oftest ikke dybere end 3 m. Smalbladet vandpest er meget tolerant over for skygge, højt saltindhold og eutrofiering.

Læs mere

CABI  (engelsk)

NOBANIS  (engelsk)

 

Vidste du...?

Slægtsnavnet Elodea kommer fra det græske ”Helodes” som betyder sump, hvilket henviser til artens levested. Artsnavnet ”nuttallii” er givet til ære for den engelske botaniker Thomas Nuttall (1786-1859)

Derfor er arten uønsket

Smalbladet vandpest kan i løbet af meget kort tid dække en stor del af vandoverfladen og dermed forhindre sollyset i at trænge ned igennem vandet. Det medfører, at bundvegetationen dør og at der sker en ophobning af døde vandpestplanter på bunden. Den kan ligeledes hindre omrøring i og bevægelse i vandet og skabe iltfattige forhold.

Status for bekæmpelse

Selvom arten er relativ sjælden i Danmark, må den antages at have lige så stor sprednings formåen som almindelig vandpest, og derfor er det ikke sandsynligt at den kan udryddes i Danmark.

Det vurderes at hvis den etableres i en lille sø eller dam, er den eneste mulighed for at udrydde den, ved at udtørre denne over en periode om sommeren, længe nok til at alle planter udtørrer og derved dør.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at alle søer over 100 m 2 er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3 om beskyttede naturtyper, og derfor ikke må tømmes uden en forudgående tilladelse fra kommunen.

For bekæmpelsesmetoder se  Bekæmpelse af vandpest

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art