Purpur-gøgeurt

Dactylorhiza purpurella

Orkidéen Purpur-gøgeurt er en stor kraftig plante. Den vokser i det åbne land og kan bliver over ½ m høj med en lang, kraftig klase af purpurrøde blomster.

Den findes kun i dele af Jylland.

Den vokser på enge, i kildevæld og i kalkgrave.

Udbredelse

Purpur-gøgeurt er en nordlig art. I Danmark findes den kun i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden og i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden.

Udseende

Purpur-gøgeurt er en kraftig orkidé, der kan blive mere end 50 cm høj og have et mere end 20 cm langt aks med over 150 lysende, purpurrøde blomster. Den blomstrer i juni og juli. De kraftige blade kan både være plettede eller uplettede. Purpur-gøgeurt varierer dog i størrelse og udseende efter, hvor den vokser. Den blev tidligere regnet som en variant af maj-gøgeurt.

Varieteten vendsyssel-gøgeurt Dactylorhiza purpurella majaliformis har oftest kraftige plettede blade. Den findes kun i Nordjylland, hvor den er sjælden. Vendsyssel-gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997  og som ansvarsart for Danmark på den danske  gulliste 1997  .

Levevis

Purpur-gøgeurt vokser i åbent land i væld, klitlavninger, kalkgrave, gamle haver og på nydannede strandvolde.

Trusler

Purpur-gøgeurt trues af:

  • bebyggelser
  • dræning
  • gødskning
  • nedtrampning
  • opgravning og indsamling
  • tilgroning

Purpur-gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Desuden er den opført som en ansvarsart for Danmark på den danske  gulliste 1997 . Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte.

Sådan er arten beskyttet

Purpur-gøgeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A