Mygblomst

( Liparis loeselii )

Udbredelse

Mygblomst har været udbredt nord og øst for den såkaldte israndslinje og har tidligere især været udbredt på de danske øer. 

Arten har været i stor tilbagegang i løbet af 1900-tallet, og i dag findes mygblomst kun på få lokaliteter i Østjylland, på Fyn og Sjælland, men der arbejdes for, at planten får flere levesteder. 

Udseende

Mygblomst er en robust 10-20 centimeter høj plante med en trekantet, gulgrøn stængel. Mygblomst blomstrer i juni og juli måned.

Blomsterne kan ligne insekter og sidder i en klase med få blomster, som er gulgrønne og temmelig diskrete. Langt mere iøjnefaldende er de to store, glinsende, gulgrønne blade. 

Blomsterne er duftløse og uden megen nektar, så sandsynligvis er der ikke meget at komme efter for insekter.

Levevis

Mygblomst findes særligt på fugtige enge og i moser med stort kalkindhold. Blomsten findes også i fugtige lavninger i klitter og i frodige rørsumpe. Særligt ved kysten kan man finde den.

Levestederne skal have lavtvoksende vegetation, og det er kun en fordel, hvis der er græssende kvæg, der kan holde græsset nede. Træer og buske bør holdes væk fra den lysåbne natur, da mygblomst ikke kan leve i skygge og har svært ved at overleve, hvis der er andre vedplanter, der dræner vandet.

Det vides ikke, om mygblomst bestøves af insekter, eller om den kan bestøve sig selv. 

Trusler

Mygblomst trues af:

  • Dræning
  • Opdyrkning
  • Tilgroning

Vidste du...?

Mygblomst er en lille orkidé. Den har to store, kraftige, grønne blade og små, gulgrønne blomster.

Hvad kan hjælpe mygblomst?

Det vil hjælpe den sjældne orkidé, at der foretages regemæssig kreaturgræsning på dens levesteder, da det kan forhindre tilgroning med høje urter og sikre steder med blotlagt jordbund, som er en betingelse for fremspiring af mygblomstens kimplanter. Kreaturgræsning sikrer desuden også dannelse af tuer, som er vitale for artens overlevelse.

Man kan desuden hjælpe mygblomst ved at fjerne spirende træer og buske.

Det er derudover vigtigt, at vandstandsforholdene på voksestedet holdes på et niveau nær terrænfladen, og det vil derfor hjælpe, at man undlader enhver form for dræning, vandindvinding og oversvømmelse med næringsrigt vand.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II og IV.
Fredet
 
CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A 
Mygblomst er listet på den Danske Rødliste