Liden najade

  Najas flexilis

Udbredelse

Liden Najade er kun fundet to steder i Danmark. Det er i Fiilsø i Sydvestjylland og i Nors Sø i Thy. Nu findes den formentlig kun i Nors Sø. Den er vanskelig at finde, fordi den kun vokser på bunden af søer.

Krav til voksesteder

Liden najade er en undervandsplante. Den vokser i søer med sand- eller kalkholdig bund. Vandet skal være klart og næringsfattigt, for at der kan komme tilstrækkeligt med lys ned gennem vandet til planten.

Udseende

Liden Najade er en lille, uanselig vandplante. Den er grønbrunlig med en grenet stængel og med meget små blomster. Bladene er små og smalle med meget små torne. Den bliver 3-30 cm høj.

Levevis

Liden Najade vokser på bunden af søer, hvor bunden består af sand eller kalk. I Nors Sø findes den i ca. 2 m’s dybde sammen med kransnålalger.

Trusler

Bestanden af Liden Najade er gradvist blevet mindre i Nors Sø siden 1993, hvor den første gang blev fundet i søen.

Trusler overfor arten i Nors Sø er sandsynligvis tilførsel af næringsstoffer, der gør at bevoksningen af andre planter i søen er blevet større og at vandet i Nors Sø er blevet mere uklart, fordi der er kommet flere alger i søen.

Vidste du...?

Liden najade er fredet, og det betyder, at den ikke må samles ind, graves op eller ødelægges.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II og IV  
Bern-konventionens liste I  
Fredet  
Rødlistet

Liden najade er fredet i Danmark. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

Liden najade må ikke samles ind, graves op eller ødelægges ifølge EU-habitatdirektivet. Desuden skal der laves særlige områder for at bevare den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget et EU-habitatområde for den.

 

Hvad kan hjælpe liden najade?

Man kan hjælpe arten ved at beskære tagrør, da udbredelsen af rørsump og tæt, højtvoksende undervandsvegetation har negativ effekt på artens overlevelsesmuligheder.

Det vil ligeledes hjælpe liden najade, at næringsberiget vand fra omgivelserne ikke ledes til de søer, hvor arten vokser. Herved hindres anden undervandsvegetation i at brede sig og udkonkurrere liden najade.