Krybende sumpskærm

Helosciadium repens (= Apium repens)

Udbredelse

Krybende sumpskærm kendes kun fra to danske lokaliteter, begge på Fyn. Den blev genfundet på den ene lokalitet i 1998, men er ikke set siden.

Krav til voksesteder

Krybende sumpskærm vokser især i dyndet og mudret bund i kanten af næringsrige vandhuller.

Forudsætningen for artens tilstedeværelse er, at vegetationsdækket på voksestederne er lysåben, hvilket vil sige, at der ikke er opvækst af skyggende træer og buske og højtvoksende urter.

Frøene skal have lys for at kunne spire, og det er nødvendigt med pletvis blotlagt jordbund, for at kimplanterne kan etableres.

Vidste du...?

Krybende sumpskærm kan dukke op med års mellemrum på en lokalitet, fordi dens frø kan overleve et antal år i dynd og jord.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II og IV
Bern-konventionens liste II

Rødliste

Hvad kan hjælpe arten?

Husdyrgræsning kan medvirke til at sikre et lavtvoksende vegetationsdække omkring krybende sumpskærm. Derudover vil dyrene trampe hul i vegetationen, så der opstår steder med blotlagt jordbund, hvor nye kimplanter kan spire frem.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at dræne omkring voksestederne, da det har en negativ effekt på krybende sumpskærm.