Japansk pileurt

Reynoutria japonica, syn.: Fallopia japonica

 

Japansk pileurt stammer fra det fjerne østen og har sin naturlige udbredelse i Japan, Kina, Korea og Taiwan. Den blev indført som prydplante til haver og parker for mere end 100 år siden. Nogle steder er planten anvendt til dyrefoder. Japansk pileurt er fundet forvildet i Danmark første gang i 1844.

Derfor er arten uønsket

Japansk pileurt skygger den naturlige vegetation ihjel og forringer de landskabelige og rekreative værdier, når den omdanner lysåbne arealer til tætte uigennemtrængelige bevoksninger. Japansk pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Selv efter bekæmpelse kan japansk pileurt spire igen fra små rod- eller stængelfragmenter, hvilket gør kontrol tidskrævende og dyr.

Udseende og voksested

Japansk pileurt er medlem af syrefamilien (Polygonaceae) og betegnes som tilhørende de store pileurter. Den store pileurt er en stor, livskraftig staude og derfor populær som prydplante. Japansk pileurt kan blive 1-3 meter høj og danner ofte meget tætte bestande med ca. 80 skud pr. m2.

Stænglerne er tykke, hule og bambusagtige, foroven rigt grenet og ofte rødlige. Hos japansk pileurt er bladene 5-12 cm lange og bredt ovale. Bladbasis er lige afskåret. Bladene sidder spredt på stænglerne. Den blomstrer fra august til oktober. Blomsterne er cremefarvede og fremkommer i grenede aks.

De store pileurter er følsomme overfor tidlig nattefrost og visner i september måned. Når bladene visner, er der kun de nøgne, tomme stængler tilbage. De nøgne stængler og det rigt forgrenede netværk af jordstængler overvintrer. Planternes underjordiske dele kan nå 2 meter ned i jorden og op til 7 meter ud fra centrum.

Forvekslingsmuligheder

I Danmark findes to arter af store pileurter: Japansk pileurt og kæmpepileurt (Reynoutria sachalinensis, syn.: Fallopia sachalinensis) samt hybrider af disse. Den tydeligste forskel på de to arter er, at bladenes midtribbe hos kæmpe-pileurt ofte er røde, mens de hos japansk pileurt er lyst grønne. Desuden er kæmpepileurt højere og bladene er længere end hos japansk pileurt (ca. 15-30 cm lange modsat japansk pileurts 5-12 cm lange blade). Der er også forskel på bladbasis, som hos japansk pileurt danner en ret vinkel modsat kæmpepileurts hjerteformede grund.

Læs mere om kæmpepileurt her

Er arten i Danmark?

Ja, japansk pileurt er en udbredt, invasiv art i Danmark. 

Læs mere om bekæmpelse af pileurter her