Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Himmelblå lungeurt

Pulmonaria augustifolia

Udbredelse

Himmelblå Lungeurt har aldrig været almindelig i Danmark. Nu findes den kun ved Kyndby på Sjælland nær Isefjorden. Her er der to adskilte bestande, som i alt er på over 600 planter.

Udseende

Himmelblå Lungeurt bliver 15-30 cm høj, og har blomster, der først er røde og senere himmelblå. Den blomstrer allerede i april og maj. Der findes flere arter af lungeurter. De har fået deres navn, fordi de tidligere blev brugt mod forskellige lungesygdomme. Himmelblå Lungeurt har smalle, lancetformede blade.

Levevis

I Danmark vokser Himmelblå Lungeurt kun ved Kyndby. Voksestedet er et tørt overdrev på en skrænt med lav plantevækst. Jorden her er kalkrig.

Trusler

Himmelblå Lungeurt trues af:

  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Himmelblå Lungeurt er listet som akut truet på den danske  Rødliste 1997

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 6 . Peter Wind. Urt 1993 (3) 84-89.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Himmelblå Lungeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksested er fredet og beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .