Stør

Acipenser sturio

Udbredelse

I det 19. århundrede fangede man jævnligt stør langs de danske kyster, men det sidste eksemplar menes fanget i 1952 i Limfjorden ved Venø. Der findes med sikkerhed to selvrepro-ducerende bestande i Europa, nemlig i Gironde-floden i Frankrig og i Rioni-floden i Georgien.

Krav til levesteder

Støren lever som bundfisk i havet, men om foråret trækker de kønsmodne fisk op i floder for at gyde på dybt vand, og hvor der er stærk strøm.

For at en flod eller et større vandløb er egnet som gydeområde for støren, skal der være stenet bund, og der skal være rigelig forekomst af insektlarver, små krebsdyr, bløddyr og småfisk, som udgør fødegrundlaget for de små stør.

For at sikre yngelen gode opvækstvilkår kræves der en god vandkvalitet.

Læs mere

Læs mere på Helcom.dk

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322. (2000)

Vidste du...?

Støren kan kendes på sine savtaklignende rygskjolde. Støren bliver omkring 2 meter lang og kan veje op til 4oo kg. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er 8 - 14 år, og hannerne når de er 7-9 år.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II+IV
Bonn-konventionens liste II  
CITES/Washingtonkonventionen liste I /bilag A

Hvad kan hjælpe arten?

Gudenåen er sandsynligvis af sådanne dimensioner, at støren vil kunne leve i den. Det kræver dog, at der i hovedløbet retableres gode forhold med stenet bund, som støren kræver. 

Støren er kun udbredt i den østlige del af Østersøen, så den kan næppe genindvandre til Danmark af sig selv.