Pigsmerling 

Cobitis taenia 

 

Udbredelse

Pigsmerling findes i tre vandløbssystemer på Fyn, nemlig Odense Å, Stavis Å og Vindinge Å. På Sjælland lever arten i Susåen, Tude Å, Halleby Å og Køge Å. Pigsmerling er genfundet i 2005 i Maribo Søndersø på Lolland.

Krav til levesteder

Pigsmerling lever i åer, bække og søer med langsomt flydende eller stillestående vand. Arten er hovedsageligt nataktiv, og fisken ligger om dagen nedgravet i bunden. Den foretrukne bundtype er sand, men den findes også på siltet bund eller mudderbund.

Det er vigtigt, at der er rigelig forekomst af vandplanter, da det er her, æggene afsættes, og det er her, fisken kan søge skjul.

Pigsmerling lever bl.a. af smådyr.

Hvad kan hjælpe arten?

Med henblik på at sikre en naturlig bestand af pigsmerling, skal arten kunne vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Er der spærringer på vandløbene, vil det derfor hjælpe arten at disse fjernes. 

Sikring af en naturlig bestand af pigsmerling vil endvidere indebære, at der er rent vand i vandløbene, og en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og mere roligtflydende dybe partier. 

Hvor vandløbene løber gennem lysåbne ådale vil tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året, være en forudsætning for et godt levested for pigsmerling. 

Hvis disse gode forhold ikke er tilstede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Vidste du...?

Pigsmerling er en af de mindste fiskearter i Danmark. Den bliver kun fem til ti centimeter.