Majsild

Alosa alosa

Udbredelse

Majsild fanges sjældent langs de danske kyster og i fjorde. I de senere år er arten kun registreret i bifangster i Ringkøbing Fjord.

Krav til levesteder

Majsild lever som stimefisk i havet nær kysten. I forsommeren vandrer de kønsmodne majsild op i større vandløb for at gyde. Yngelen vandrer om efteråret ud i saltvand.

På egnede gydestrækninger er vandkvaliteten af en god biologisk kvalitet, og vandløbet har en varieret vandløbsstruktur med karakteristiske stryg og pools. Derudover er der spredt forekomst af undervandsplanter og gerne stedvis forekomst af træer langs bredden.

Vidste du...?

Majsild kan kendes på, at den kun har én kort rygfinne, og at sidelinjen mangler. Majsild har færre pletter og færre skæl end stavsild.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II+V
Mindstemål
Bern-konventionens liste III  
Rødliste

Hvad kan hjælpe arten?

Med henblik på at sikre en naturlig bestand af majsild, skal arten kunne vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Er der spærringer på vandløbene vil det derfor hjælpe arten at disse fjernes. 

Sikring af en naturlig bestand af majsild vil endvidere indebære, at der er rent vand i vandløbene, og en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og mere roligtflydende dybe partier. 

Hvor vandløbene løber gennem lysåbne ådale vil tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året, være en forudsætning for et godt levested for majsild. 

Hvis disse gode forhold ikke er tilstede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.