Hvidfinnet ferskvandsulk 

Cottus gobio

 

Udbredelse

I Danmark er hvidfinnet ferskvandsulk kun kendt fra Susåen, hvor den levede indtil 1960'erne.

Krav til levesteder

Hvidfinnet ferskvandsulk lever i uforurenede vandløb og til tider i søer, hvor vandtemperaturen er lav og iltindholdet højt.

Fisken foretrækker lavt vand, hvor den lever mellem sten, grus og andet bundmateriale. Det er også i hulrum under stenene, at gydningen foregår, og denne substrattype er således et vigtigt krav til levestedet.

Hvidfinnet ferskvandsulk lever især af små krebsdyr og døgnfluenymfer.

Hvad kan hjælpe hvidfinnet ferskvandsulk?

Såfremt hvidfinnet ferskvandsulk genfindes i Danmark, vil det med henblik på at sikre en naturlig bestand af arten, være nødvendigt at sikre, at fiskene kan vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Er der spærringer på vandløbene, vil det derfor hjælpe arten, at disse fjernes. 

Sikring af en naturlig bestand af hvidfinnet ferskvandsulk vil endvidere indebære, at der er rent vand i vandløbene, og en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og mere roligtflydende dybe partier. 

Hvor vandløbene løber gennem lysåbne ådale, vil tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året, være en forudsætning for et godt levested for hvidfinnet ferskvandsulk. 

Hvis disse gode forhold ikke er tilstede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Vidste du...?

Hvidfinnet ferskvandsulk kan kendes på sit store hoved med knudelignende fremspring, og på de store brystfinner. 

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II