Flodlampret

Lampetra fluviatilis

Udbredelse

Flodlampret findes hovedsagelig i de jyske vandløb, og især i Vestjylland forekommer den talrigt. Den er dog sandsynligvis også udbredt i resten af landet, men der findes ikke en standardiseret metode til bestandsopgørelser.

Krav til levesteder

Flodlampret lever som voksent individ i havet som ådselsæder eller ved at suge sig fast på andre fisk og æde af dem. Bunddyr, f.eks. orme, kan dog også udgøre en del af fødegrundlaget.

Flodlampretten bliver kønsmoden efter den har været i havet i 1-2 år, og når det sker, vandrer den op i vandløbene for at gyde. Arten gyder på stenet bund.

En - to uger efter gydningen klækkes æggene. Larverne bevæger sig med strømmen ned ad vandløbet, til de når et område med sandet eller siltet bund, og her graver de sig ned, så kun hovedet er synligt. Larverne lever af kiselalger og andet organisk materiale, som de filtrerer fra vandet.

Flodlampretten er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet.

Vidste du...?

Flodlampretten hører til dyregruppen rundmunde, der er kendetegnet ved bl.a. at have en rund sugemund.

Flodlampret har en åleagtig krop, og den bliver ca. 30-32 cm lang.

Hvad kan hjælpe arten?

Med henblik på at sikre en naturlig bestand af flodlamret, skal arten kunne vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Er der spærringer på vandløbene, vil det derfor hjælpe arten at disse fjernes.

Sikring af en naturlig bestand af flodlampret vil endvidere indebære, at der er rent vand i vandløbene, og en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk og med mere roligtflydende dybe partier.

Hvor vandløbene løber gennem lysåbne ådale, vil tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året være en forudsætning for et godt levested for flodlampret.

Hvis disse gode forhold ikke er tilstede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.