Vandremusling

Dreissena polymorpha

Udbredelse

Vandremuslingen stammer oprindeligt fra egnene omkring Sortehavet. Den blev indslæbt til Danmark i 1843 og har i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet spredt sig på Sjælland. Her optrådte den snart i massive mængder i bl. a. søerne i København.  For ca. 25 år siden er den registeret i Jelssøerne i Jylland, hvor den nu er massivt til stede. Midt i 1990’erne blev den yderlig spredt til Fårup Sø. I blot Fårup Sø (100 ha. stor sø) har Vejle Amt i år 2000 estimeret bestanden til at være på 1,3 milliarder muslinger. Nu er vandremuslingen etableret i store dele af Gudenåsystemet.

Muslingerne spredes ved menneskelig aktivitet, ved at de sidder fast på bunden af både som flyttes mellem vandløb og søer. Arten sidder ligeledes fasthæftet på tovværk, sten eller pæle.

Det kan forventes at, vandremuslingen i fremtiden vil tiltage meget i både mængde og udbredelse, med mindre der foretages en effektiv forebyggelse af spredningen. 

Udseende

Vandremuslingen er 30-40 millimeter lang. Den er nemt genkendelig ved, at skallen er næsten trekantet og som regel brun- og hvidstribet, heraf det engelske navn ”zebra mussel”. Vandremuslingen har, som den eneste musling i ferskvand, bysustråde, det er tråde, som hæfter den til sten, vandplanter eller grene.

Forvekslingsmuligheder

Ingen umiddelbare pga. artens meget karakteristiske stribede overflade.

Føde

Vandremuslingen lever af planteplankton og alger som den filtrerer fra vandet.

Levevis

Vandremuslingerne findes i søer, damme, åer og brakvandsområder, hvor de sidder fasthæftet på faste genstande og kan sidde i tykke lag på alle faste underlag.

Der findes både hanner og hunner af vandremusling. Arten har en stor evne til at reproducere sig selv. I forsommeren gyder de voksne deres æg og sæd ud i vandet. Larverne er fritsvømmende par uger, hvorefter de hæfter sig fast til et underlag og bliver til små vandremuslinger.

Arten foretrækker stillestående eller langsomt rindende vand, og undgår oftest strømhastigheder på over to meter pr. sekund.

Læs mere om vandremuslingen


Vandremuslingens effekt på de biologiske forhold i søer og ferskvandssystemer  

Vidste du...?

Vandremuslingerne kan sandsynligvis overleve over vandet i op til fem dage.

Hvorfor uønsket?

Vandremuslingen kan have en negativ effekt på dammuslinger og malermuslinger, der i dag er meget almindelige i søer herhjemme. Disse kan blive fortrængt eller helt udryddet fra en sø, dels ved direkte konkurrence om føden, og dels ved, at vandremuslingerne sætter sig fast på deres skaller omkring indsugningsåbningen. I USA er der konstateret et massivt fald i antallet af store muslinger og især i deres reproduktion efter indslæbning af vandremuslingen.

Vandremuslinger kan også have negativ effekt på en række hvirvelløse dyr der lever af at filtrere vandet, eksempelvis dyriske svampe, vårfluer og dyreplankton. I og med, at vandremuslingen fortærer en stor del af planteplanktonet vil fødegrundlaget for disse hvirvelløse dyr forringes. Dette kan endvidere forringe livsvilkårene for de fisk som lever af dyreplankton (f.eks. heltning og smelt).

Vandremuslinger er gode til at filtrere alger fra søvandet, men de spiser ikke blågrønalger. Mindre konkurrence fra andre alger, som spises af muslingen, kan forbedre forholdene for blågrønalger og få dem til at stige i hyppighed. Blågrønalger er kendt for at danne giftstoffer og kan, når de forekommer i massevis, forårsage en forgiftning, hvis man sluger meget vand med mange alger i. Kontakt med huden kan i nogle tilfælde give hudirritationer og udslæt.

Status for bekæmpelse

Vandremuslingen er udbredt flere steder i landet. Den er formentlig umulig at udrydde totalt, men spredning kan forebygges. Sejlere, fiskere og andre opfordres derfor til at undlade at flytte både, tovværk og andet grej fra sø til sø eller at huske at rense fartøjer og grej inden de skal fra et ferskvandsområde til et andet. Man skal være opmærksom på, at vandremuslingerne sandsynligvis kan overleve over vandet i op til fem dage.

Læs mere om bekæmpelse af vandremusling