Tykskallet malermusling

Unio crassus

Udbredelse

Tidligere var tykskallet malermusling udbredt i store dele af landet. I 2000 blev den eftersøgt på tidligere kendte lokaliteter, men der blev ikke fundet levende dyr. Den er formodentlig blevet mere sjælden, fordi mange vandløb er blevet forurenet eller rettet ud. I 2003 er et større antal levende individer genfundet i Odense Å.

Udseende

Skallen er op til 5-6 cm lang og 2,5-3,5 cm bred.

Alder: Tykskallet malermusling bliver 20-30 år, men kan blive helt op til 50 år.

Tykskallet malermusling har en aflang skal, der er mørkebrun til sort med mange grønne stråler.

Føde

Tykskallet malermusling lever af organisk materiale, som den filtrerer fra det vand, der strømmer igennem den.

Levevis

Tykskallet malermusling lever i vandløb med stenet, gruset eller sandet bund, og hvor vandet er stærkt eller moderat strømmende.

Vandkvaliteten skal opfylde kravene om en god biologisk kvalitet for at være egnet som levested for malermuslingen.

Hunnen udvikler op til 200.000 æg. De klækkes til små larver, der falder ned på bunden af vandløbet. De små larver har nogle kroge, hvormed de hæfter sig fast på fisk, der svømmer forbi. De tilbringer herefter de næste ca. 5 uger på fisken, ofte omkring gællerne. Derefter lader de sig falde ned på bunden af vandløbet, hvor de begynder på deres fastsiddende voksenliv. Larverne bliver på denne måde transporteret til nye levesteder. De mest populære ‘værtsfisk’ er elritse, hundestejle, aborre, strømskalle og rudskalle. Se også flodperlemusling.

Tykskallet malermusling bliver 20-30 år, men kan blive helt op til 50 år.

Trusler

Tykskallet malermusling trues formodentlig af, at vandløbene forurenes, rettes ud eller helt tørrer ud.

Dens ynglesucces forringes af, at flere af dens ‘værtsfisk’ går meget tilbage i antal på grund af de samme trusler.

Vidste du...?

Ved at hæfte sig fast på fisk bliver den tykskallede malermuslings larver transporteret til nye levesteder.

Sådan er den tykskallede malermusling beskyttet

Habitatdirektivets bilag II+V   
Fredet  

Tykskallet malermusling  er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel.

Dens levesteder er ofte beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven  og  vandløbsloven .

Tykskallet malermusling er beskyttet ifølge EU-habitatdirektivet . Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige områder for at bevare den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget to EU-habitatområder for den.

Hvad kan hjælpe tykskallet malermusling?

Det vil hjælpe tykskallet malermusling, at en varieret vandløbsstruktur med karakteristiske stryg-pool strukturer bevares, således at der er forskellige vanddybder, strømhastigheder og substrater.

Ved at øge antallet af kilometer vandløb, som er egnet som levested for tykskallet malermusling, kan artens overlevelse sikres på lang sigt.