Sumpvindelsnegl

Vertigo moulinsiana

Udbredelse

Sumpvindelsnegl findes især i den østligste del af Danmark, dog med undtagelse af Bornholm. For nylig er arten også konstateret i Midtjylland.

Forveksling

Sneglehusets åbning er et vigtigt karaktertræk, når man skal kende forskel på sumpvindelsnegl, kildevælds-vindelsnegl og skæv vindelsnegl.

Krav til levesteder

Sumpvindelsnegl er en landsnegl, der lever på våde lokaliteter med bevoksninger af forskellige stararter såsom stiv star eller kærstar, høj sødgræs, pindsvineknop og dunhammer, og hvor vandet står lige omkring jordoverfladens niveau.

Ofte findes disse bevoksninger som bunddække i ellesumpe.

En særlig fugtighedsgrad er nødvendig for opretholdelsen af den rette mikroflora, som sneglene afgræsser på plantestænglerne og bladene. Dette specielle krav til levestedet synes at være en af årsagerne til, at arten ikke er almindeligt forekommende.

Derudover er det vigtigt, at der er en vis mængde sollys der rammer plantesamfundene, hvor sumpvindelsnegl lever.

Vidste du...?

Sumpvindelsnegl hæfter sig ofte fast på frø fra birketræer. Hvis vinden tager fat i frøene, eller hvis frøene falder i et vandløb kan sneglen blive spredt over stor afstande.

Sneglehuset er ca. 2,2 - 2,7 mm langt. Dets åbning er et vigtigt karakter- træk, når man skal kende forskel på sumpvindelsnegl,  kildevælds-vindelsnegl og skæv vindelsnegl.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II

Rødliste

Hvad kan hjælpe arten?

Det vil hjælpe arten at man begrænser tilførslen af næringsstoffer til levestederne, da det vil kunne påvirke strukturen i plantesamfundene, og derved gøre stedet uegnet for sumpvindelsnegl. 

Sænkning af vandstanden ved f.eks. dræning vil kunne gøre et levested uegnet for sumpvindelsnegl. 

Ved at nedskære vedplanter og beskære tagrør på de mest tilgroede steder, skabes de lysåbne forhold, som sneglen trives under. 

Man kan også hjælpe sumpvindelsnegl ved at holde antallet af græssende dyr lavt i de områder sneglen forekommer, da sumpvindelsnegl er sårbar over for græsning., 

Det vil også gavne arten, at man undlader at sprøjte, især med insektgifte, og ved at undlade at dræne de omgivende arealer.